panorama

Ubytovací řád Penzion Berdina

1. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.

2. Ubytujeme hosta, který je řádně přihlášen. K tomuto účelu může být požádán o předložení dokladu totožnosti (platný cestovní pas nebo jiný doklad o své totožnosti). Host následně obdrží klíč od pokoje. Do propůjčeného pokoje má od tohoto okamžiku přístup pouze ubytovaný. Přístup personálu penzionu do pokoje je omezen pouze na nezbytně nutné důvody. V případě ztráty klíče od pokoje bude ze strany ubytovacího zařízení účtována náhrada škody ve výši 8.000,- Kč.

3. Úhrada ubytování a poskytnutých služeb je prováděna v souladu s platebními podmínkami penzionu.

4. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.

5. Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za peníze a cennosti hostů, které jsou volně uloženy v pokoji.

6. Host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod posledního dne ubytování. Neučiní-li tak, může mu být účtován pobyt i za následující den.

7. V době od 22:00 hod do 6:00 hod host dodržuje v penzionu noční klid.

8. Do penzionu je zákaz vstupu se zvířaty.

9. Dojde-li během pobytu k ublížení na zdraví nebo ztrátě či poškození majetku, host o tom co nejdříve uvědomí personál penzionu.

10. Hosté nejsou oprávnění přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.

11. Děti do 12 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorách penzionu.

12. V celém objektu Penzionu Berdina je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

13. Je zakázán výstup na půdu a chodit po půdě penzionu.

14. Personál penzionu zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do zdravotnického zařízení.

15. V pokoji nebo společných prostorách pro hosty není dovoleno bez souhlasu personálu penzionu přemísťovat nábytek, provádět zásahy do elektrické sítě či jakkoliv jinak zasahovat do vybavení.

16. Na pokoji a v společných prostorách je povoleno používat pouze běžné osobní elektrické spotřebiče – např. osobní počítače, tablety, mobilní telefony, přístroje pro osobní hygienu a nabíječky k nim. Naopak není možno používat vlastní elektrické spotřebiče sloužící k přípravě jídel a nápojů. Podrobnosti na požádání sdělí personál. Pokud přístroje nejsou používány, je host povinen je vytáhnout z elektrické zásuvky.

17. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít okna, vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče a pokoj uzamknout. Při odchodu z penzionu je host povinen zamknout vstupní dveře.

18. Za osoby mladší 18 let zodpovídají rodiče.

19. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných právních předpisů.

20. Penzion poskytuje hostům služby za podmínek stanovených Občanským zákoníkem v platném znění.

21. Při příjezdu je host povinen provést platbu za ubytování v hotovosti, za ostatní útratu v průběhu pobytu se platí na konci pobytu v hotovosti.

22. V případě, že host i přes výstrahu hrubým způsobem či opakovaně porušuje podmínky ubytování či dobré mravy, má ubytovatel právo smlouvu o poskytnutí ubytovací služby ihned vypovědět.

23. Ve vnitřních prostorách penzionu je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze venku na místech k tomu určených.

24. Při ubytování jsou hosté povinni dodržovat požární předpisy, s kterými jsou seznámeni při ubytování.

25. Parkování pro hosty je zajištěno zdarma na parkovišti před penzionem. Penzion neodpovídá za případné škody či odcizení věcí ve vozidle.

26. Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovací řádu.

27. Právní vtahy jehož i další záležitosti výslovně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Přejeme ubytovaným hostům Penzionu Berdina příjemný pobyt.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.5.2022.

Marie Rožková

majitelka

Zajímá Vás, co se u nás děje?

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.

KONTAKTY

Více informací zde.

Adresa penzionu

Penzion Berdina

Suchá Loz 30

687 53 Suchá Loz

Tel.: (+420) 605 772 916

info@berdina.cz

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Všechna práva vyhrazena © 2024 | Vytvořila spol. WEBNET GROUP s.r.o.